Priser

Som privatperson vil salærsatsen normalt være fra kr 1.250,- (1562,50 ink.mva) til 1.450,- (1812,50 ink.mva)per time. Pris inkludert 25 % mva følger i parentes.

  • Advokatsalær beregnes etter medgått tid, dersom annet ikke er konkret nedfelt i oppdragsavtalen.
  • I sameiet der jeg arbeider, har vi en avtale med Pensjonistforbundet som gir alle medlemmer rett til advokat bistand hos oss til en timepris pr 1.5.2017 på kr. 1.200,- + 25 % mva. Utover dette gir vi også opp mot 30 min. fritt rettsråd for medlemmene pr telefon.

Dersom du har rett på dekning i form av fri rettshjelp eller dekning etter forsikring du har, vil dette være noe du får hjelp til å søke om, av meg:

  • Fyller du vilkårene for fri rettshjelp/fri sakførsel, følger prisen den offentlige salærsatsen som p.t. er kr 1020,- pr. time. For fritt rettsråd er egenandelen kr 1020,-. For fri sakførsel beregnes egenandel med 25 % av kostnadene, oppad begrenset til kr 4.975,-.

Vilkår for fri rettshjelp stiller krav til sakstype samt bruttoinntekt pr år (nå kr. 246.000,- for enslige og 369 000,- for ektefeller/andre som bor sammen med felles økonomi )og Formueskrav
(har netto formue (utover bolig) under kr. 100.000,- )

    • Klienter som evnt har

rettshjelpsdekning i sine forsikringer

    får dekket salærutgiftene med fradrag for en egenandel på ca kr 4.000,- og 20 % av det overskytende. Rettstvister vedrørende boligrettslige temaer samt visse erstatningsrettslige tvister dekkes kanskje på den måten. Du anbefales å finne frem vilkårene i forsikringspapirene dine og se nøye gjennom disse.
  • Utover prisen kommer eventuelle gebyrer til det offentlige for tinglysning eller registering av ektepakt eller deponering av testament m.m.

Andre spørsmål om salærberegningen og priser, vil bli besvart i tilknytning til den enkelte sak.